Plan pracy na rok szkolny 2016/2017

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

Opracowanie rocznego planu pracy

Katarzyna Miros, Agnieszka Modrzejewska, n-le, n-le wspomagający, specjaliści, Dyrektor

VIII 2015

Stwarzanie dzieciom warunków sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych Program promocji zdrowia „Przedszkolne ABC zdrowia”

- codzienna realizacja ćwiczeń porannych (dzieci najmłodsze – zabawa ruchowa, np. z piosenką), jeden nowy zestaw na tydzień

- rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i rozwojem

- wdrażanie do dbania o zdrowie własne i innych

- stymulowanie rozwoju różnych narządów i układów

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach Zagrażających życiu i zdrowiu

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

- kształtowanie nawyków higieniczno- kulturalnych

- rozwijanie sprawności ruchowej, zabawy ruchowe na powietrzu i w sali

- zajęcia ruchowe dla rodziców z dziećmi

- „Dzień Sportu”

- kształtowanie pozytywnych cech charakteru

- wdrażanie do współdziałania i współżycia w grupie

- wdrażanie do czynnego wypoczynku

- kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb osób niepełnosprawnych i chorych

- wdrażanie do wizyt kontrolnych u specjalistów

- zdrowa żywność, zdrowe odżywianie, przygotowywanie sezonowych sałatek i surówek przez dzieci

- hodowla ziół i nowalijek w salach, na jadalni

- koordynator Małgorzata Kruszelnicka, Justyna Chadryś

- n-le, n-le wspomagający i specjaliści

- Teresa Jodłowiec

- n-le, n-le wspomagający i specjaliści

- Violetta Ochała

Cały rok

Współpraca z rodzicami

- organizowanie zebrań ogólnych i na grupach

- organizowanie konsultacji dla rodziców

- regularne spotkania Rady Rodziców

- organizowanie zajęć otwartych i warsztatów dla rodziców

- zorganizowanie grupy wsparcia dla rodziców

- zamieszczanie bieżących informacji dla rodziców na tablicy informacyjnej,

- strona internetowa – aktualizacja

- pozyskiwanie informacji na temat potrzeb i oczekiwań rodziców oraz poznanie opinii na temat funkcjonowania przedszkola

- zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego, Statutem Przedszkola, Koncepcją Pracy

-zapoznanie rodziców z zasadami udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

-udział chętnych rodziców w wycieczkach, pomoc w organizacji imprez i uroczystości

- prezentacja przez chętnych rodziców swoich zawodów, hobby czy pasji

- włączanie rodziców w uatrakcyjnianie zajęć dla dzieci (pomoce dydaktyczne)

- n-le, n-le wspomagający i specjaliści

- n-le, n-le wspomagający i specjaliści

- n-le, n-le wspomagający i specjaliści

- specjaliści

- Małgorzata Sebastian

- Mariusz Gorzelak

- n-le, n-le wspomagający i specjaliści

- n-le, n-le wspomagający

- n-le, n-le wspomagający i specjaliści

- n-le, n-le wspomagający

- n-le, n-le wspomagający

- n-le, n-le wspomagający

Cały rok

Raz na miesiąc

IX 2015

IX 2015

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i promocja placówki

- zorganizowanie zajęć w Bibliotece Publicznej

- współpraca ze służbami mundurowymi,

- współpraca z Klubem Seniora, Radą Osiedla

- udział w konkursach: plastycznych, muzycznych, sportowych

- strona internetowa

- realizowanie wolontariatu i praktyk studenckich

- wystawa promocyjna w Kuratorium

- festyny

- Mariola Stefanowicz

- Mariola Stefanowicz, Agnieszka Modrzejewska, n-le

- Dyrektor

- n-le, n-le wspomagający, Mariusz Gorzelak, Michał Giersztof

-Mariusz Gorzelak

- Mariusz Gorzelak, Agnieszka Modrzejewska, Justyna Chadryś

- n-le, n-le wspomagający, specjaliści

Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci

- organizacja procesu adaptacyjnego dzieci nowoprzyjętych

- obserwacja, diagnoza przedszkolna

- podsumowanie wyników obserwacji i diagnoz:

  • Ustalenie listy dzieci wymagających wsparcia oraz określenie zakresu pomocy (wyrównywanie szans)

  • Ustalenie listy dzieci wykazujących predyspozycje/uzdolnienia – ustalenie form ich rozwijania (uczeń wyjątkowy)

- udzielanie rodzicom informacji na temat mocnych stron rozwoju dzieci oraz trudności rozwojowych i edukacyjnych

- rediagnoza, kolejna obserwacja dzieci i przekazanie informacji rodzicom dzieci 5-6 letnich informacji na temat gotowości szkolnej

- Karolina Chmielowska

- n-le, n-le wspomagający, specjaliści

- n-le, n-le wspomagający, specjaliści

- n-le, n-le wspomagający, specjaliści

IX-X 2015

X-XI 2015

XI 2015

Cały rok

IV 2016

Harmonogram uroczystości

Powitanie jesieni

Pasowanie na przedszkolaka

Dzień Niepodległości

Andrzejki

Mikołajki

Jasełka + Dzień Babci i Dziadka

Bal karnawałowy

Walentynki

Powitanie wiosny

Dzień sportu

Inspiracje Ludowe

Dzień Dziecka

Festyn Rodzinny

Zakończenie roku + Dzień Mamy i Taty

- n-le grup

- Aleksandra Topczyłko, Karolina Chmielowska

- Agnieszka Modrzejewska, Mariola Stefanowicz, Małgorzata Sebastian

- n-le grup

- Małgorzata Kruszelnicka, Michał Giersztof, Mariusz Gorzelak

- Agnieszka Modrzejewska, Katarzyna Miros

- Teresa Jodłowiec, Małgorzata Sebastian

- Agnieszka Latowska, Aleksandra, Michał Giersztof, Mariusz Gorzelak

- Violetta Ochała, Teresa Jodłowiec

- Katarzyna Miros, Mariola Stefanowicz

- Michał Giersztof, Agnieszka Latowska, Justyna Chadryś, Mariusz Gorzelak

23.09.2015

10.11.2015

30.11.2015

07.12.2015

23.01.2016

12.02.2016

21.03.2016

01.06.2016

04.06.2016

18.06.2016

Akcje i programy realizowane w przedszkolu

- koło języka migowego

- „Mam zwierzątko – jestem odpowiedzialny”

- „Prawa dziecka”

- „Mój zielony dom”

- „Wrocław – stolicą czytania”

- „Pamiętajmy o przodkach”

- „Mikołaj dla zwierząt”

- „Sport dla każdego”

- Agnieszka Modrzejewska

- Agnieszka Modrzejewska

- n-le grup

- Violetta Ochała, Karolina Chmielowska

- Mariola Stefanowicz

- Bogumiła Puto

- Małgorzata Sebastian

- Teresa Jodłowiec

Cały rok

Raz w miesiącu

Cały rok

Cały rok

Cały rok

X 2015

XII 2015

Cały rok

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji

Według harmonogramu

Dyrektor

Cały rok

Ewaluacja

Rodzice partnerami przedszkola

Wspomaganie rozwoju dzieci przez przedszkole z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

- Agnieszka Modrzejewska, Karolina Chmielowska, Katarzyna Miros

Dodaj komentarz